Przetwarzanie danych

Szanowni Państwo,
W związku z wchodzącą w życie w dniu 25 maja 2018 r. zmianą prawa o ochronie danych
osobowych, wynikającą z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95/46/WE (dalej: RODO), poniżej przedstawiamy informacje dotyczące przetwarzania Państwa
danych osobowych:
1) administratorem Państwa danych osobowych jest WABAR Agnieszka Hanna Ogonowska, Nadma, ul.
Jaworówka 11, 05-270 Marki, NIP: 5361555242, wpisana do Centralnej Ewidencji
i Informacji o Działalności Gospodarczej,
2) Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji umowy - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b RODO,
3) odbiorcami Państwa danych osobowych będą:
• Podmioty uczestniczące w realizacji zlecenia, w tym firmy kurierskie i transportowe
• Podmioty współpracujące odpowiadające za optymalizacje procesów zamawiania
i przetwarzania zamówień, w tym firmy IT obsługujące administratora
• Biuro rachunkowe
• Firmy outsourcingowe oraz podmioty współpracujące z administratorem w zakresie obsługi
sprzedażowej i administracyjnej
4) Państwa dane osobowe przechowywane i przetwarzane będą w oparciu o uzasadniony interes realizowany
przez administratora w tym w celu marketingu usług i produktów oferowanych przez WABAR, a także
profilowania Danych Osobowych dla powyższych potrzeb, z zastrzeżeniem, iż mają Państwo prawo w każdym
czasie zgłosić sprzeciw wobec przetwarzania jego Danych Osobowych dla celów, o których mowa w niniejszym
zdaniu,
5) dane przetwarzane są do momentu ustania przewarzania w celach planowania biznesowego,
5) posiadają Państwo prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania,
usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
6) mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego,
7) podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować odmową
zawarcia umowy lub realizacji zamówienia,
8) kontakt z administratorem przez adres email: wabar@wabar.pl .