Transport międzynarodowy

Podstawowym aktem prawnym regulującym działalność transportową w Polsce jest ustawa o transporcie drogowym z dnia 6 września 2001 r. (Dz. U. z dnia 30 października 2001 r.). Jej uchwalenie było jednym z ważniejszych i podstawowych wymogów akcesyjnych związanych z przystąpieniem Polski do Unii Europejskiej.

Transport chłodniczy stanowi ważne ogniwo całego łańcucha żywnościowego „from farm to fork”(od pola do stołu). Systematycznie wzrasta zapotrzebowanie na chłodnicze środki transportu żywności, co wynika z utrzymującego się na wysokim poziomie udziału żywności mrożonej, ale również wzrastającego popytu na żywność mało przetworzoną, wymagającą chłodzenia podczas transportu.

Dobór odpowiednich środków transportu w różnych dziedzinach gospodarki jest bardzo ważnym elementem, ponieważ producenci oczekują od firm przewozowych aby ich ładunki były przewożone w jak najlepszych warunkach. Największe wymagania dotyczą przewoźników żywności aby była odpowiednio przechowywana i transportowana. Rozmieszczeni w różnych miejscach producenci i konsumenci żywności przyczynili się do rozwoju transportu chłodniczego.

Firmy przewozowe zajmujące się transportem ładunków szybko psujących się muszą przewozić żywność w specjalnych warunkach, niedostosowanie się do tych warunków może spowodować nieodwracalne zmiany fizyczne, chemiczne oraz zmiany jakości żywności co wiąże się z utratą ładunku oraz pokryciem kosztów tego ładunku.

Transportem chłodniczym przewozi się rocznie 40 do 50 mln ton żywności na świecie, z czego blisko połowę stanowią świeże owoce i warzywa. Należy się spodziewać że udział świeżych surowców roślinnych oraz żywności zamrożonej w transporcie na dalekie i średnie odległości będzie w przyszłości szybko wzrastać. Istotnego znaczenia nabierają w związku z tym problemy dotyczące przewozu żywności.

Jakość i trwałość przewożonej schłodzonej żywności zależy przede wszystkim od:

  • warunków klimatycznych panujących w przestrzeni ładunkowej (kontenerze, nadwoziu, wagonie kolejowym, ładowni statku morskiego);
  • rodzaju opakowań i sposobu ich rozmieszczania;
  • stanu higienicznego produktu i wnętrza środka transportu;
  • czasu transportu.

Głównym parametrem określającym klimat w otoczeniu produktów spożywczych jest temperatura – (jej wahania muszą być ograniczone do minimum). Zasadnicze znaczenie ma dobór optymalnego zakresu temperatur dla poszczególnych rodzajów ładunku.

Drugim z parametrów klimatu jest wilgotność. Z reguły parametrem tym się nie steruje, lecz ustala się on samoczynnie. Podczas transportu produktów żywnościowych istotny jest także ruch powierza w załadowanej przestrzeni. Ułożenie przewożonych produktów winno zapewnić ich omywanie schłodzonym powietrzem. Ograniczenie strat, wywoływanych rozwojem mikroorganizmów, wymaga utrzymania wysokiego standardu higieny wnętrza środka transportu i bardzo starannej selekcji jakościowej produktów.

Czas transportu w przypadku przewozów na dalekie odległości musi być uwzględniony jako składowa czasu magazynowania. Należy w tym miejscu nadmienić że w niektórych grupach produktów spożywczych optymalny czas przechowywania może być zbliżony do czasu transportu. Środek transportu należy więc traktować jako specjalny rodzaj przechowalni lub magazynu.